22.12.14

E.L.T. Mesens in search of meaning

E.L.T. Mesens, Wat wij eronder verstaan ('What we mean by it'), 1926
E.L.T. Mesens, Wat zij eronder verstaan ('What they mean by it'), 1926

From Avant-Garde in België, 1917 - 1929, Frederik Leen, Brussels/Antwerp, Gemeentekrediet, 1992